JavaScript – najbardziej przydatne funkcje typu tablicowego

Nieważne, czy dopiero wkraczasz w świat programowania i JavaScript jest Twoim pierwszym językiem, czy może, tak jak ja, rozpoczynasz swoją przygodę z JS-em mając już solidne podstawy w pisaniu kodu – w obu przypadkach koniecznym jest znajomość kluczowych funkcji, które pozwolą Ci na znacznie łatwiejsze wykonywanie podstawowych operacji. W tym artykule skupimy się na prototypach funkcyjnych typu tablicowego oraz łańcuchowego. Pozwalają one, na przykład, na sortowanie tablicy, odfiltrowanie konkretnych elementów, lub wykonywanie jednej funkcji na wszystkich elementach macierzy.

Lista funkcji przedstawionych w artykule:

 1. push()
 2. pop()
 3. shift()
 4. unshift()
 5. slice()
 6. splice()
 7. join()
 8. toString()
 9. concat()
 10. indexOf()
 11. sort()
 12. reverse()
 13. forEach()
 14. filter()
 15. map()

push()

Funkcja push() dodaje nowy element, podany jako argument funkcji, na koniec istniejącej tablicy. Co więcej, zwraca ona, po uprzednim dodaniu zadanego elementu, długość tablicy. Pamiętaj, że możesz dodać więcej niż jeden element na raz. Przykład:


var mojaTablica = [ "kot", "pies", "szczur" ];

mojaTablica.push("małpa"); // [ "kot", "pies", "szczur", "małpa" ]

var dlugoscTablicy = mojaTablica.push("jeż");

console.log(mojaTablica); // [ "kot", "pies", "szczur", "małpa", "jeż" ]
console.log(dlugoscTablicy); // 5

pop()

Funkcja pop() jest przeciwieństwem funkcji push() – usuwa ona ostatni element istniejącej tablicy. Przy usuwaniu elementu funkcja zwraca usunięty element i skraca długość tablicy. Przykład:


var mojaTablica = [ "kot", "pies", "szczur", "małpa", "jeż" ];

var usuniety = mojaTablica.pop();

console.log(mojaTablica); // [ "kot", "pies", "szczur", "małpa" ]
console.log(usuniety); // "jeż"

shift()

Kolejna funkcja do omówienia to shift(). Usuwa ona i zwraca pierwszy element danej tablicy, przesuwając wszystkie elementy o jedno miejsce w przód, celem załatania pozostałej „dziury”. Funkcja ta nie tworzy nowej tablicy, tylko modyfikuje już istniejącą. Przykład:


var mojaTablica = [ "kot", "pies", "szczur", "małpa", "jeż" ];

var usuniety = mojaTablica.shift();

console.log(mojaTablica); // [ "pies", "szczur", "małpa", "jeż" ]
console.log(usuniety); // "kot"

unshift()

Podobnie jak to było w przypadku bliźniaczych funkcji push() i pop(), tak i shift() ma swoje przeciwieństwo – unshift(). Funkcja ta dodaje element(y) na początek tablicy, modyfikując ją, a następnie zwraca długość zmienionej tablicy. W celu dodania nowych elementów, indeksy wszystkich wartości w tablicy są inkrementowane o 1, a dodany element otrzymuje indeks 0. Przykład:


var mojaTablica = [ "kot", "pies", "szczur" ];

mojaTablica.unshift("małpa"); // [ "małpa", "kot", "pies", "szczur" ]

var dlugoscTablicy = mojaTablica.unshift("jeż");

console.log(mojaTablica); // [ "jeż", "małpa", "kot", "pies", "szczur" ]
console.log(dlugoscTablicy); // 5

slice()

Funkcja slice() pozwala na „wycięcie” (ang. to slice -> kroić) dowolnej ilości elementów, rozpoczynając od dowolnego indeksu tablicy. Funkcja przyjmuje dwa argumenty – indeks, od którego chcemy rozpocząć wycinanie oraz indeks, na którym chcemy poprzestać. Działanie tej funkcji jest o tyle zawiłe, że nie wycina ona elementu o indeksie, który podaliśmy jako końcowy; przedział jej działania moglibyśmy wyrazić matematycznie jako <początek, koniec). Jeśli nie podamy funkcji drugiego argumentu, to funkcja zwróci całą tablicę rozpoczynając od indeksu podanego jako argument. slice() nie modyfikuje oryginalnej tablicy, tylko zwraca wycięte (skopiowane) elementy. Przykład:


var mojaTablica = [ "jeż", "małpa", "kot", "pies", "szczur" ];

var wyciete = mojaTablica.slice(0,3);

console.log(wyciete); // [ "jeż", "małpa", "kot" ]
console.log(mojaTablica); // [ "jeż", "małpa", "kot", "pies", "szczur" ]

//wycinanie od indeksu nr2 (czyli od trzeciego elementu) zwraca resztę tablicy
console.log(mojaTablica.slice(2)); // [ "kot", "pies", "szczur" ]

splice()

splice() w dużej mierze przypomina funkcję slice(), jednakże, w przeciwieństwie do niej, usuwa lub dodaje elementy (do) oryginalnej tablicy. Pierwszym argumentem jest indeks, w którym mamy zacząć działanie, drugim ilość elementów, na których chcemy to działanie wykonać, a kolejnymi argumentami są elementy, które możemy opcjonalnie dodać do tablicy po wykonaniu działania. Przy dodawaniu, elementy są odpowiednio przesuwane, by zrobić miejsce nowym. Funkcja zwraca tablicę usuniętych elementów. Przykład:


var mojaTablica = [ "jeż", "małpa", "kot", "pies", "szczur" ];

// usuwa 3 elementy rozpoczynając od elementu o indeksie 0
var wyciete = mojaTablica.splice(0,3);

console.log(mojaTablica);  // [ "pies", "szczur" ]
console.log(wyciete);    // [ "jeż", "małpa", "kot" ]

// usuwa 0 elementów rozpoczynając od elementu o indeksie 1 i wstawia nowy element
mojaTablica.splice(1, 0, "jeleń");

console.log(mojaTablica);  // [ "pies", "jeleń", "szczur" ]

// usuwa 1 element rozpoczynajac od elementu o indeksie 1 i wstawia dwa nowe elementy
mojaTablica.splice(1, 1, "niedźwiedź", "sarna");

console.log(mojaTablica);  // [ "pies", "niedźwiedź", "sarna", "szczur" ]

join()

Prototyp funkcyjny join() pozwala na połączenie elementów tablicy w jeden łańcuch, uprzednio konwertując każdy element na ciąg liter. Może się to odbyć zarówno z, jak i bez udziału speratora, który podajemy jako ciąg znaków w argumencie funkcji. Po wykonaniu działania, join() zwraca połączony łańcuch znaków. Przykład:


var zdanie = [ "Szedł", "Sasza", "suchą", "szosą" ];
var skladniki = [ "makaron", "mięso", "pomidory", "cebula", "ser" ];

var lamaniec = zdanie.join(" ");
var spaghetti = "Potrzebne składniki: " + skladniki.join(", ");

console.log(lamaniec);
// Szedł Sasza suchą szosą

console.log(spaghetti);
// Potrzebne składniki: makaron, mięso, pomidory, cebula, ser

toString()

Funkcja toString() bierze wszystkie elementy tablicy i zwraca je jako jeden łańcuch w formie wartości rozdzielonych przecinkami (ang. CSV – comma-separated values). Przykład:


var listaZakupow = [ "makaron", "mięso", "pomidory", "cebula", "ser" ];

var listaCSV = listaZakupow.toString();

console.log(listaCSV); // makaron,mięso,pomidory,cebula,ser

concat()

concat() tworzy nową tablicę dołączając do niej tablicę, na rzecz której funkcja jest wywołana, oraz elementy podane jako argumenty. Pierwotna tablica pozostaje nienaruszona. Jeśli któryś z argumentów funkcji concat() jest tablicą, to jej elementy zostają dodane do nowej tablicy osobno, a nie jako tablica. W ten sposób możemy z kilku tablic stworzyć jedną, która będzie w sobie zawierać wszystkie elementy oryginalnych macierzy. Po scaleniu, funkcja zwraca nową tablicę. Przykład:


var nazwyZwierzat = [ "reksio", "benek", "miluś" ];
var wiekZwierzat = [ 5, 10, 2 ];

// w nowej zmiennej zwierzeta zapisujemy tablicę nazwyZwierzat 
//i dodajemy do niej tablicę wiekZwierzat
var zwierzeta = nazwyZwierzat.concat(wiekZwierzat);

console.log(zwierzeta); // [ "reksio", "benek", "miluś", 5, 10, 2 ]

indexOf()

Kolejna funkcja to indexOf(), która przeszukuje tablicę w poszukiwaniu elementu będącego zgodnym z łańcuchem lub wartością podaną jako argument i zwraca indeks pierwszej napotkanej wartości, która będzie identyczna jak szukana. Jeśli funkcja nie znajdzie odpowiedniej wartości, to zwraca wartość -1. Funkcji można także przekazać drugi argument, który będzie wskazywać indeks, od którego chcemy rozpocząć szukanie. Przykłady:


// Przykład 1
var zwierzeta = [ "reksio", "benek", "miluś", "reks" ];

console.log(zwierzeta.indexOf("reksio")); // 0
console.log(zwierzeta.indexOf("reks"));  // 3
console.log(zwierzeta.indexOf("miluś"));  // 2

// Przykład 2
zwierzeta = [ "reks", "reksio", "benek", "miluś", "reks" ];

// rozpoczynamy sprawdzanie od indeksu 1
console.log(zwierzeta.indexOf("reks", 1)); // 4

sort()

Funkcja sort() pozwala na posortowanie elementów tablicy w kolejności alfabetycznej. Oznacza to, że nie damy rady prawidłowo posortować liczb, chyba że przekażemy w argumencie funkcji sort() inną funkcję, tzw. callback, która sobie z tym poradzi. sort() modyfikuje oryginalną tablicę i zwraca odnośnik do niej. Przykład:


// Prosty przykład
var marki = [ "seat", "audi", "bmw", "volkswagen" ];
marki.sort();

console.log(marki);  // [ "audi", "bmw", "seat", "volkswagen" ]


// Przykład z funkcją callback
var liczby = [ 5, 1, 0, 20, 1001 ];

/*
przesyłamy funkcji sort() w argumencie anonimową funkcję, która bierze dwa kolejne elementy 
tablicy i odejmuje je od siebie. Funkcja sort() sprawdza następnie jaki był wynik działania,
i podejmuje odpowiednią akcję. Jeżeli w wyniku odejmowania otrzymamy wartość ujemną, 
to znaczy, że liczba a jest mniejsza od liczby b i powinna znajdować się przed nią.
Odwrotnie, gdy otrzymamy liczbę dodatnią, a dla 0 kolejność nie ma znaczenia
*/

liczby.sort(function (a, b) {
 return a - b;
});

console.log(liczby);  // [ 0, 1, 5, 20, 1001 ]

reverse()

reverse(), jak sama nazwa wskazuje (ang. reverse -> odwracać), odwraca zawartość tablicy. Funkcja modyfikuje istniejącą tablicę i nie zwraca żadnej wartości. Ze względu na działanie na oryginalnej tablicy, należy używać jej ostrożnie, gdyż odwrócenie macierzy tylko w jednym miejscu programu poskutkuje odwróceniem jej dla całego kodu. Przykład:


var posortowaneLiczby = [ 5, 25, 102, 500 ];
posortowaneLiczby.reverse();

console.log(posortowaneLiczby);  // [ 500, 102, 25, 5 ]

forEach()

Wraz z funkcją forEach() wkraczamy w rodzinę funkcji o podobnej zasadzie działania, do której zaliczają się: forEach(), map(), filter(), every() i some(). Wszystkie one wykonują zadaną operację na wszystkich elementach tablicy i wymagają callbacka jako pierwszego przekazywanego argumentu. Drugi, opcjonalny, argument pozwala na zdefiniowanie wartości operatora this wywołania zwrotnego. Jeśli w trakcie wykonywania funkcji forEach() do tablicy zostają dodane nowe elementy, to nie będą one uwzględnione podczas wykonywania wywołania zwrotnego na tablicy. Funkcja wykonuje operacje na oryginalnej tablicy i nie zwraca żadnej wartości. Przykład:


var liczby = [ 9, 27, 93, 126, 300 ];

// definicja wywołania zwrotnego
function podziel (element, indeks, tablica)
{
	tablica[indeks] = tablica[indeks] / 3;
	// lub tablica[indeks] = element / 3;
}

// wykonanie funkcji forEach na tablicy liczby wraz z wywołaniem callbacka dla każdego elementu
liczby.forEach(podziel);
console.log(liczby);  // [ 3, 9, 31, 42, 100 ]

filter()

Działanie funkcji filter() jest w pełni zgodne z jej nazwą – pozwala ona na odfiltrowanie elementów, które nie spełniają danego warunku. Funkcja ta wymaga przekazania wywołania zwrotnego jako pierwszego argumentu, które jest wykonywane na każdym elemencie tablicy. Jeśli dany element spełnia warunek, to zostaje dodany do nowej macierzy. Oryginalna tablica pozostaje niezmodyfikowana. filter() zwraca nową macierz elementów spełniających zadany warunek. Przykład:


var liczby = [ 25, 30, 43, 47, 80, 84, 99, 100 ]

// definicja wywołania zwrotnego
function czyParzysta(liczba)
{
	if (liczba % 2 == 0)
		return true;
}

var parzyste = liczby.filter(czyParzysta);

console.log(parzyste); // [ 30, 80, 84, 100 ]

map()

map() jest funkcją bardzo podobną do forEach(), jednakże z jedną istotną różnicą – oryginalna tablica jest w pełni zachowana, a funkcja zwraca nową, przetworzoną macierz. Podobnie jak w przypadku wyżej wspomnianej funkcji, map() wykonuje wywołanie zwrotne, które musi być przekazane jako pierwszy argument, na każdym elemencie tablicy, a następnie zwraca wszystkie przetworzone elementy w postaci nowej macierzy. Gdy funkcja jest wywołana, ma to miejsce z użyciem trzech argumentów – wartości bieżącego elementu, indeksu tego elementu, oraz tablicy, na której operacja jest wykonywana. Zwróć uwagę, że wywołanie zwrotne musi zwracać wartość, by została ona dodana do nowej macierzy. Przykład:


var liczby = [ 9, 27, 93, 126, 300 ];

// definicja wywołania zwrotnego
function pomnoz (element, indeks, tablica)
{
	return element * 20;
	// lub tablica[indeks] * 20;
}

// wykonanie funkcji map na tablicy liczby wraz z wywołaniem callbacka dla każdego elementu
var pomnozone = liczby.map(pomnoz);
console.log(pomnozone);  // [ 180, 540, 1860, 2520, 6000 ]

Jest to pierwsza część artykułu na temat najbardziej przydatnych dla początkujących funkcji podstawowych typów danych używanych w języku JavaScript. Część drugą, dotyczącą funkcji typu łańcuchowego, znajdziesz tutaj.

Nie są to jeszcze wszystkie funkcje, które chciałbym przedstawić, ale ze względu na chwilowy brak czasu pojawią się one później :) (reduce, some, lastIndexOf, reduceRight, every)

Bibliografia:

Komentarze

Dodaj komentarz